Privacystatement Facilution

Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Facilution B.V. (statutair) gevestigd te Culemborg. Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten die Facilution u aanbiedt (o.a. via de website www.facilution.nl).

Algemeen

Facilution  respecteert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) de privacy van de gebruikers van haar website en hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die een gebruiker aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld en verwerkt.

Door persoonsgegevens achter te laten op de website gaat de gebruiker er mee akkoord dat Facilution  deze gegevens overeenkomstig dit privacy statement verwerkt.

Onze gegevens zijn:

Facilution B.V.

Anthonie van Diemenstraat 19
4104 AD Culemborg

Telefoon : +31 (0) 629557945
E-mail : info@facilution.nl

 

Ons gebruik van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden.

De door u verstrekte gegevens kunnen door Facilution specifiek worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief. U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Voor dit doel verwerken wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres;
 • Om uw vraag te kunnen beantwoorden. Via onze website kunt u het contactformulier met uw vraag invullen. Hierbij vragen wij naar uw voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en (mobiele) telefoonnummer. Wij verwerken deze gegevens zodat wij u zo goed mogelijk te woord kunnen staan;
 • Voor het  uitvoeren van onze dienstverlening.  Hiertoe worden  alle  door U  ingevulde gegevens ( via de vragenlijst op www.Facilution.nl/werkenvoorFacilution.)  opgenomen  in onze database voor freelance  professionals.
 • Dit betreft ook: door U ingestuurde Curriculum Vitae  en pasfoto.
 • Deze   documenten en de gegevens in de database  worden bewaard gedurende een periode van maximaal 12 maanden. Tijdig voor afloop van die periode zullen we U benaderen om opnieuw toestemming te vragen de gegevens in onze database voor een volgende periode van 12 maanden te mogen opslaan.  Uiteraard kunt U op elk moment een verzoek sturen om gegevens te verwijderen.
 • In het kader van lopende aanvragen / wervingsacties worden geen persoonlijke gegevens      verstrekt aan derden, zonder dat hierover vooraf contact is geweest.
 • Voor het bezoek aan onze website en om deze website goed te laten functioneren. Als u gebruik maakt van onze website worden er automatisch gegevens van u verzameld via cookies, o.a. ook uw IP-adres. Voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst en welke gegevens wij via de cookies verzamelen, verwijzen wij naar ons cookiestatement;
 • Om onze social mediakanalen bij u onder de aandacht te brengen. Om onze social mediakanalen te promoten, hebben wij zogenaamde social mediabuttons op onze website opgenomen. Via deze buttons worden cookies op uw apparaat geplaatst. Voor meer informatie over de cookies die op uw apparaat worden geplaatst, verwijzen wij naar ons cookiestatement;

 

Onze rechtsgronden bij de verwerking van uw gegevens

Facilution verwerkt de persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, doorgaans om een verzoek om informatie over haar diensten of producten te verwerken, een catalogus of offerte toe te zenden, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens door Facilution, mits u hiermee heeft ingestemd, worden gebruikt om u te informeren over producten of diensten van Facilution die voor u interessant kunnen zijn in de vorm van een nieuwsbrief.

De rechtsgronden voor de gegevensverwerking zijn:

 1. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Facilution
  Wij kunnen telefoongesprekken met u opnemen. De verwerking van deze telefoongesprekken is noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening op dit punt te verbeteren. Ook hebben wij er belang bij om onze klanten op de hoogte te houden van onze dienstverlening via onze nieuwsbrief.
 2. U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking
  Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken en eventueel doorgeven aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Daarna verwijderen we alle data die naar u herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Facilution over u verwerkt en deze laten corrigeren, verwijderen of overdragen door een verzoek daartoe te sturen naar info@facilution.nl.

 

Doorgifte van uw gegevens aan derde partijen

Facilution verhuurt, verkoopt of verstrekt de door haar ontvangen persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens ons, tenzij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens.

 

Hoe wij de gegevens beveiligen

Facilution heeft privacy hoog in het vaandel staan en zorgt er voor dat uw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Facilution heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

 

Uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking

U kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Facilution over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@facilution.nl. Ter controle van uw identiteit kan Facilution u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN staat op meerdere plaatsen op uw identiteitsbewijs vermeld.

Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Facilution verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Facilution heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@facilution.nl.

 

Tenslotte

Facilution aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die verband houdt met de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de aantasting, verdwijning of openbaarmaking daarvan.

Facilution behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Elke aanpassing zal door Facilution op haar website worden gepubliceerd. U doet er om die reden verstandig aan om de website en dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

 

Het huidige privacy statement is laatstelijk bijgewerkt in juni 2018.